Börcsök Tiborné Eszter

Horváthné Szabó Éva

Börcsök Tiborné Eszter
További részletek
IFJÚSÁGI VÉDŐNŐ
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Szeged
A KÖZÖSSÉG, A KORTÁRSCSOPORTOK ÖSSZETARTÓ EREJE MEGHATÁROZÓ A TANÓRÁN ÉS AZON KÍVÜL IS

Bemutatkozás

A védőnői hivatásban a legszebb a gondozottak, gyermekek, fiatalok egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése. Munkám legnagyobb elismerése, ha évek múltán megismer egy-egy diák, amikor összefutunk az utcán, vagy amikor boldogan elmesélik, hogy sikerült úrrá lenni az addigi nehézségeken a tanácsaimnak köszönhetően. Az iskola egészségnevelésben és egészségfejlesztésben betöltött szerepéről egyre többször esik szó, jogszabály írja elő az ifjúság egészségének védelmét, a közös egészségnevelési terv készítését. Az iskola az egészségfejlesztés gyakorlatának is kitűnő színhelye, ahol az egészségügyi problémák is jól kezelhetők, hiszen rendszeres iskola-egészségügyi szolgáltatás működik.

Az egészségfejlesztési programok hatékonyságát vizsgáló tanulmányok szerint a szakemberek önmagukban nem képesek jelentős változásokat elérni az emberek egészségmagatartásának javulásában, az iskola, a szülő, a környezet együtt viszont már eredményes lehet. A védőnőnek és az iskola orvosának lehetősége van arra, hogy az osztályok egészségügyi állapotát felmérje évről évre. Ezek a felmérések jelentik az iskolai egészségfejlesztés alapjait. A panaszokat még nem okozó elváltozásokra (túlsúly, rossz testtartás, hiányos higiénia) reagálnunk kell. A gyerekek iránti figyelem és empátia, valamint a felméréseink is azt sugallják, hogy a problémákat korán fel kell ismerni. Tapasztalatom szerint a középiskolások nagyon fogékonyak az új ismeretek befogadására, különösen akkor, ha személyre szabott tanácsokat kapnak.

Horváthné Szabó Éva
További részletek
INTÉZMÉNYVEZETŐ
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Szeged
A KÖZÖSSÉG, A KORTÁRSCSOPORTOK ÖSSZETARTÓ EREJE MEGHATÁROZÓ A TANÓRÁN ÉS AZON KÍVÜL IS

Bemutatkozás

1981 óta dolgozom az intézményben mint kémia–fizika szakos tanár, majd elvégeztem a környezetvédelmi szakot. Kezdetben osztályfőnökként, majd 15 évig igazgatóhelyettesként dolgoztam, 2011 óta vagyok intézményvezető. Gyermekkorom óta foglalkoztat az orvostudomány. Érettségi előtt végül a felvételi jelentkezési lapomat nem az SZTE Orvostudományi Egyetemre, hanem a JATE TTK Karára adtam be és ezzel a gyermekorvosi elképzeléseimről le is mondtam, amit nem bántam meg. Az iskolában eltöltött éveim igazolják azt, hogy nem választottam rosszul, szeretem a tanári pályát, a légkört, a kamasz diákokat, ez tölti ki az életem nagy részét.

Iskolánk célkitűzései között a környezettudatos szemlélet kialakítása mellett igen fontos tényező az egészséges életmódra nevelés.

Az egészséges életmód és egészséges életszemlélet kialakítása a lehető legfontosabb feladatunk szülőként és pedagógusként egyaránt. Legfőbb célunk az, hogy diákjaink jól tudjanak választani az élet adta lehetőségek közül, hogy döntéseik a saját testük, lelkük épségét, személyiségük kiteljesedését segítsék. Ismerkedjenek meg a min- dennapok egészségmegőrző, személyiségformáló szerepeivel, az egészséget saját értékrendjükben kiemelten kezelő személyiséggé váljanak. Hangsúlyozzuk a család szerepét, de a közösség, a kortárscsoportok összetartó ereje meghatározó a tanórán és azon kívül is. Az egészségnevelés terén együttműködő partnereink: az SZTE Magatartástudományi Tanszék, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Kar, a Drogambulancia, a Lélekszerviz Bt.

KOMPLEX EGÉSZSÉGNEVELÉS

Felmérésen alapuló egészség- fejlesztés a pedagógusok és szakemberek összefogásával

Az iskolában folyó 15 éve tartó program eredményeit számadatokban mérjük. Azon kimutatások, melyeket a kollégák és a szülők megismernek, azt igazolják, hogy az általunk végzett egészségfejlesztő tevékenység eredményes.

Cél

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium célja olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és -fejlesztő magatartásra ösztönöz. Ennek érdekében felmérjük tanulóink szokásait, értékrendjét, mentális egészségi állapotát, szabadidős és sporttevékenységeiket, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók arányát, a dohányzással, alkoholfogyasztással, drogfogyasztással kapcsolatos magatartásformákat, magatartásproblémákat, az iskolába járó tanulók egészségi állapotát, a testnevelés alól felmentett, gyógytestnevelésre járó tanulókat.

SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA

A diák családi és mikrokörnyezete esetleg egészen más normákat, értékeket, viselkedést vár el a gyerektől, mint az iskola. A hatékony nevelés feltétele, hogy a szülői ház és az iskola megközelítően azonos érték- és normarendszerben gondolkodjon, illetve, hogy a szülő ismerje azokat az értékeket, amelyek alapján az iskola nevelői közössége folytatja a tevékenységét. Törekszünk a szülők bevonására, ennek érdekében összevont szülői értekezletet, szülők akadémiáját, előadások szervezését, igény esetén kerekasztal-beszélgetést, tapasztalatcserét folytatunk.

Az iskolai egészségnapon és egyéb iskolai rendezvényeken való közreműködésre, munkahelylátogatás megszervezésére, pályaválasztási tájékoztatóra, munkájukhoz (hobbijukhoz) kötődő előadás megtartására kérjük a szülőket.

AZ EGÉSZSÉG MINT SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

Az egészség megőrzésének biztosítása a szabadidős tevékenységnek is jelentős része. Megvalósulása az iskolai tematikus napok formájában, a világnapokhoz kapcsolódva, illetve előadások, vetélkedők keretében zajlik, valamint része lehet nagyobb, regionális versenyeknek is (pl. elsősegélynyújtó, vöröskeresztes, drogellenes, AIDS elleni). Az iskolai Egészségnapot előadások, kötetlen beszélgetések és interaktív foglalkozások formájában, a fiatalokat érintő és érdeklő témákkal szervezzük.

Az Egészségnap az iskolában folyó komplex egészségnevelés része. A projekt tartalmi szerzői a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanárai, védőnője, az iskola igazgatója: Horváthné Szabó Éva. A 15 éve futó program folyamatosan alkalmazkodik a gyorsan változó kor igényeihez és a bővülő lehetőségekhez. Az egyetemi város adottságai lehetővé teszik a lokális szakemberekkel való együttműködést, pl. a Szegedi Egyetemmel, a védőnői hálózattal, autósiskolával. Az osztályfőnöki órák, az évente egyszeri egészségnap és az egész tanévben folyó egészségprogramok miatt az egészségnevelés nem marad marginális kérdés az iskolában.

A 2018-AS EGÉSZSÉGNAP PROGRAMJAI

Egy tanítási nap csak és kizárólag az egészségnevelésről szól, az interaktív előadások és a különböző programok közül szabadon választanak a középiskolás diákok. A programok évről évre változnak, a diákok érdeklődése nagyban befolyásolja a válogatást.

 1. Beszéljünk a védőoltásokról! (Mikrobiológiai tanszék előadói)
 2. A balesetmentes közlekedés alapszabályai (Csillag autósiskola programja)
 3. Párbeszéd a mozgáskorlátozottakkal (a diákok kipróbálják a kerekes széket, megtapasztalják, hogy az „egészségesek” KAPNAK a „korlátozottaktól” segítséget, iránymutatást)
 4. Védőnők és védőnőhallgatók önálló szervezésű programsorozata aktuális kérdésekről
 5. Véradás (tavaly 30 gyerek adott vért!)
 6. Füstmentes iskola (a dohányzás és a vízipipázás hatásai, következménye az egészségre)
 7. Sötét szoba (teljesen lesötétített szobában a diákok megtapasztalják, hogy a látásukban korlátozottak hogyan érzékelik a világot)
 8. Orvostanhallgatók interaktív előadása
 9. Szülői felajánlások az egészségnevelés érdekében
 10. Bűnmegelőzés – rendőrségi szakember
 11. Drogambulancia – drogprevenció

EGÉSZ ÉVES PROGRAM

Pedagógiai műhely

Az osztályfőnökök, ifjúságvédelemmel foglalkozó megbízott tanár, iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus együttműködése. Feladatuk a tanulóink szokásainak, értékrendjének, mentális egészségi állapotának, szabadidős és sporttevékenységének felmérése; a felmérés feldolgozása és értékelése; és az éves egészségnevelési programterv elkészítése az eredmények figyelembevételével.

Osztályfőnöki órákon

Évfolyamonként 10 órában a testi-lelki egészség megóvása, káros szokások kialakulásának megelőzése témaköreivel foglalkozunk. Közreműködők: osztályfőnök, iskolaorvos, védőnő, az SZTE orvostanhallgatói, SZTE Főiskolai kar IV. éves védőnőhallgatói, az ÁNTSZ munkatársai, a Drogambulancia, a rendőrség szakemberei, felkért szakemberek stb. Módszerek: beszélgetések, előadások, szituációs játékok.

Tanórán kívüli programok

Önismereti, konfliktuskezelő, kommunikációs és tanulást segítő tréningeket, előadásokat, kortárs segítő képzést szervezünk. Felelőse: az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Közreműködők: képzett szakemberek.

Akciók a diákok szervezésében

Iskolai egészségnap, Ne gyújts rá! világnap, AIDS világnap, véradás, stb.

KOMPLEX EGÉSZSÉGNEVELÉS

Az iskolában működő védőnői szolgálat, illetve a félállásban foglalkoztatott iskolapszichológus óriási segítséget jelent a diákok, a szülők számára, és jelentősége felbecsülhetetlen az iskolai oktató-nevelő munkában. Az iskola védőnője évente 2 alkalommal (félévkor és év végén) ismerteti az iskola diákjainak egészségi mutatóit. Felméri a diákok fizikai állapotát (testsúly, magasság, fizikai erőnlét, dohányzás, fejfájás, kialvatlanság, stressz), az adatok visszamenőleg 6 évre kimutathatóak.

A pszichológus – hasonlóan a védőnőhöz – beszámol a pedagógusoknak a diákok legjellegzetesebb problémáiról, panaszairól. Tisztában vagyunk azzal, hogy csak a szülőkkel összefogva érhetünk el valódi eredményt. Az ő tájékoztatásukat szem előtt tarva indítottuk el a Szülők Akadémiája előadássorozatot, ahol aktuális egészségügyi kérdésekről beszélgetünk. Az osztályfőnöki óra keretében különböző testi-lelki egészséget szolgáló témaköröket dolgozunk fel, mint például: stresszkezelés, kudarckezelés, pozitív gondolkodás. A „Füstmentes iskola” szintén egész éven át futó program. A dohányzás és a középiskolás korosztályban népszerű vízipipázás mellékhatásairól interaktív eszközök segítségével tájékoztat a program, évente felmérést végez a programot irányító pulmonológus, aki az adatokat az egészséges életmód szolgálatába állítja.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto