Csányi Tiborné Ági

Hollósi Lászlóné Anikó

Kajári Henrietta

Molnárné Strohéber Zsuzsanna

Csányi Tiborné Ági
További részletek
MAGYARTANÁR, GYÓGYPEDAGÓGUS, A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS
Zichy János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Soponya
Minden gyermek egy csoda

Bemutatkozás

Már általános iskola első osztályában a tanító nénim volt a példaképem, és akkor eldöntöttem, hogy pedagógus szeretnék lenni. Felső tagozatos tanáraim között is többen voltak, akik megerősítették bennem ezt a vágyat. Pályaválasztásomban meghatározó volt a gyerekszeretet, véleményem szerint minden gyermek egy csoda, akit segíteni, nevelni, tanítani a legszebb feladatok közé tartozik.

1987 augusztusától dolgozom pedagógusként. Pályám legszebb élménye látni, figyelni, hogy az iskolánkba érkező első osztályos tanulók 8 év alatt mennyit változnak, fejlődnek, okosodnak; majd visszajelzést kapni arról, hogy a középiskolában is helytállnak. Feladatomnak tartom megszerettetni a tanulókkal az irodalmat, elérni, hogy szívesen olvassanak, hogy próbálják magukat szóban és írásban is választékosan kifejezni. Nagyon büszke vagyok, amikor iskolánk tanulói jól szerepelnek, szép helyezéseket érnek el különböző versenyeken.

Egészségneveléssel azóta foglalkozom, amióta pedagógusként dolgozom, hiszen az iskolában nemcsak tanítunk, nevelünk is. Minél fiatalabb korban el kell kezdődjön az egészséges életmódra való nevelés, mert vannak családok, ahol erre nem fektetnek elég nagy hangsúlyt. Fontos, hogy a gyerekek jó példát lássanak, és tisztában legyenek azzal, hogy mindenki felelős a saját egészségéért.

Hollósi Lászlóné Anikó
További részletek
IGAZGATÓ, MATEMATIKA– FIZIKA–KÉMIA SZAKOS TANÁR
Zichy János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Soponya
A problémákat kihívásként éljük meg

Bemutatkozás

Kevés embernek adatik meg, hogy örömét lelje a munkájában. Én szerencsés vagyok, hogy 35 évvel ezelőtt ezt a pályát választottam, mert mindennap örömmel megyek az iskolámba. Mindig vonzott a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás. A gyerekek őszinték, hálásak, kimutatják érzelmeiket, szeretetüket. Leginkább gimnáziumi matematika– fizika tanárom szakmai tudása, embersége hatott rám pályaválasztásomkor.

A gyermekek szeretete a pedagóguspálya alapélménye, jó látni a gyerekek sikereit és azt az örömöt, amit maga a sikerélmény ad nekik. Igyekszem diákjaimnak átadni a pozitív életszemléletet, hogy a problémákat kihívásként éljük meg, és panaszok helyett megoldásokon törjük a fejünket. Rendkívül fontosnak tartom a tehetségfejlesztést, tehetséggondozást. Fejér és Veszprém megyében fizika–kémia szaktanácsadóként igyekszem támogatni a kollégákat, tapasztalataimat átadni nekik. Tutorként pedig a természettudományokban tehetséges fiatalok fejlesztésében, segítésében veszek részt.

Kezdetektől szívügyemnek tekintem munkámban az egészséges életmódra nevelést. Már iskoláskorban el kell kezdeni, hiszen csak a folyamatos ismeretbővítéssel tudjuk felnőttkorra elérni az egészségtudatos gondolkodást. Nagyon fontos, hogy a tanulók időben felismerjék az egészség érték jellegét, hiszen ilyen korban még érdemi hatást lehet gyakorolni személyiségfejlődésükre. Ez pedig nagyban meghatározza életmódjukat, szokásaikat.

Kajári Henrietta
További részletek
BIOLÓGIATANÁR, OSZTÁLYFŐNÖK
Zichy János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Soponya
Az ő lelkesedésükből merít erőt az ember

Bemutatkozás

Már gyerekkoromban szerettem a nálam kisebb gyerekekkel foglalkozni, a középiskolában pedig tudtam, hogy a pedagógusi pályát szeretném választani. Erre nagy hatással volt általános iskolai tanító nénim és gimnáziumi osztályfőnököm oktató és nevelő munkája is. Tizenöt éve dolgozom pedagógusként. Csodálatos érezni, megélni a gyerekek bizalmát. Nagyon jó látni a sikerélményt, a felfedezés örömét a szemükben a mindennapi munkánk során. Sokszor az ő lelkesedésükből merít erőt az ember. A legnehezebb feladat a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, a lemaradásuk, lemorzsolódásuk megakadályozása.

Egészségneveléssel pályám kezdete óta foglalkozom, s 7–8 éve rendszeresen szervezünk az intézményben egészségnapokat, egészségheteket, prevenciós előadásokat, hogy minél korábban beillesszük az egészségtudatosságot a gyerekek mindennapi életébe. A legfontosabb cél, hogy a gyermek megtanulja, hogy ő a testi és lelki jóllétének, egészségének tudatos, felelős és tevékeny alakítója.

Tapasztalataim szerint a programok eredményessége látható: üdítő helyett vizet isznak a tanulók, édesség vagy chips helyett gyümölcsöt rágcsálnak a szünetekben, és egyre kevesebb szeméttel terhelik a környezetüket.

Molnárné Strohéber Zsuzsanna
További részletek
IGAZGATÓHELYETTES, TANÍTÓ
Zichy János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Soponya
Célunk egy testi-lelki tekintetben egészséges nemzedék felnevelése

Bemutatkozás

Már az általános iskolai éveim alatt is szerettem kisebb gyerekekkel foglalkozni, így óvónőképző szakközépiskolába jelentkeztem. Az ott töltött évek alatt rájöttem, hogy valóban a pedagógia a nekem való hivatás. A tanítóképző főiskolán nagyon megszerettem a tanítói munkát, így nem volt kérdéses, hol fogok elhelyezkedni. Jelentkeztem egykori iskolámba, ahol immár 23 éve dolgozom.

Hivatásom legszebb részének az első osztályosokkal való munkát tekintem. Az iskolába belépő gyermekek az első tanév alatt rohamos és látványos fejlődésen mennek keresztül, melyben az én munkám segíti őket. Ugyanakkor kevésnek érzem azt a minőségi időt, amit az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulókra tudunk fordítani a tanórákon. Kiemelkedő élményünk volt, amikor az osztályommal szerepelhettem az MTV Iskolapad című műsorában, melynek keretében az iskolánkban folyó környezeti nevelést mutathattuk be.

Munkám során már a kezdetektől fogva fontosnak tartottam az egészségnevelést. Több pályázat szakmai vezetője, megvalósítója voltam, melyek szervezése közben sikerült olyan szakemberekkel kapcsolatot kialakítani, akik azóta is segítik mindennapi munkánkat. Tanítónőként hiszek abban, hogy minél kisebb életkorban ismertetjük meg a gyermekeket az egészséges életmóddal, annál hatékonyabban sikerül olyan magatartásformákat, szokásokat kialakítani, melyek a későbbi életükben meghatározóak lesznek. Célunk egy testi-lelki tekintetben egészséges nemzedék felnevelése, mely nagy gondot fordít a fenntarthatóságra is.

KÖRNYEZETÜNK ÉS EGÉSZSÉGÜNK

Egészségtudatos iskolai táplálkozás, folyamatosan végzett egészségfejlesztés, a prevenció megtanulása

A kétezer fős Fejér megyei Soponya egykor a gróf Zichy családról volt híres, kastélyuk ma is itt látható. A község iskolája nevében őrzi a múlt hagyományait életben tartó tudós Zichy János emlékét, vegyítve azt a jövő pedagógiai követelményeivel.

Cél

A soponyai Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola életében hosszú évek óta kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés. Ökoiskolaként és a Vöröskereszt bázisiskolájaként is célunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt. 2010-ben dolgoztuk ki innovációként az Egészséges életmódra nevelés – egészségtudatos iskolai táplálkozás programot, melyet a 2010/2011-es tanévtől beépítettünk mindennapi munkánkba.

CÉLCSOPORT: az általános iskola tanulói.

ÉVES PROGRAM

Minden hónapban több egészségmegőrző programot szervezünk a gyerekek számára, melyekre értékelést kapnak. Ezek témája meglehetősen szerteágazó: DADA, a gyümölcsfogyasztás növelését célzó program, kerékpáros és gyalogtúrák, rajzpályázatok, előadások az egészséges táplálkozásról, egészséghetek, egészséges ételek készítése szülők bevonásával, tájsebek begyógyítása stb. Az utolsó feladat értékelése után a szerzett pontszámok alapján a legjobb osztály a MINT A MAKK címet kapja meg, melynek átadására az év végi ISKOLÁNK HETE rendezvénysorozat keretében kerül sor.

Ehhez szorosan kapcsolódnak a kollégák által kidolgozott egészségnevelő órák óratervei 5–8. osztályig, évente 10 tanórában, amelyek szervesen beépülnek az osztályfőnöki órák anyagába. Mindezek megvalósításában partnerként közreműködik az iskolaorvos, a védőnő, fogorvos, a megyei Vöröskereszt, a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság és egy drogprevenciós szakmai szervezet is. Közös célunk a tanulókat olyan gyakorlati tudáshoz segíteni, melyek használatával saját egészségük megőrzésén túl jó döntéseket tudnak hozni egy egészséges, a környezetünkre vigyázó világért.

ALAPÉRTÉKEK

Az egészségnevelés a gyermekek életre való felkészítésének szerves része, mert olyan ismereteket és képességeket foglal magában, mint például:

  • a szervezetük működésének megértése, pozitív személyi és szociális kapcsolatok kiépítése,
  • bizonyos magatartásformák veszélyeinek felismerése,
  • az egészségtelen szokások következményeinek felmérése, helyes viselkedésre és fegyelemre szoktatás,
  • olyan készségek kialakítása, melyek képessé tesznek a tudatos döntések meghozatalára,
  • a jó közérzethez vezető magatartás és a nemet mondás,
  • a helyben elérhető szolgáltatások
  • és az igénybevételük módjának ismerete, felkészítés a szülői feladatokra.

Az egyre gyakoribb testtartási és mozgásszervi problémák, valamint az elhízás elsősorban az általános életmódváltozás eredménye: gyermekeink kevesebbet mozognak, sokkal többet ülnek a televízió és a számítógép előtt. Táplálkozási szokásaikra jellemző, hogy emelkedik a nassolók és a gyorséttermi ételeket fogyasztók aránya.

A 2010/11-es tanévben elindult programsorozat minden tanévben más-más téma köré szerveződik, és összhangban áll az iskola környezeti nevelési és drogprevenciós programjaival.

Programsorozatunk célja, hogy a gyerekek tudják, hogy az egészséges táplálkozásban milyen ételfajták, alapanyagok kerülnek előtérbe, és ezt a tudást saját étrendjükben is alkalmazzák.

Továbbá legyenek tisztában a mozgás élettani hatásaival, szabadidős programjaikban többségében ilyen tevékenységek domináljanak. Az egészség valamennyi – testi, lelki, szociális – dimenziójával kapcsolatos ismeretek átadása mellett elengedhetetlen azoknak a problémamegoldási, személyközi és önnevelési stratégiáknak a fejlesztése is, amelyeken keresztül az iskola a tanulók értékrendszerét és ennek következtében életmódját is hatékonyabban befolyásolhatja.

EREDMÉNYEINK

A program eredményeként olyan támogató környezet alakul ki, amely fokozatosan engedi a gyerekeket autonómmá válni azzal, hogy erősíti önértékelésüket és támogatja egészséges életmódjukat. A tanulók nemcsak elméletben ismerik az egészséges életmód alapjait, de azokat gyakorolják is. Pozitív interakciók alakulnak ki a kortársaik és a tekintélyszemélyek irányában, a csoporttapasztalatok pedig megerősítik az egészséges életmód kialakításának igényét.

Úgy gondoljuk, hogy e tevékenységek megvalósításával gyermekeink képesek lesznek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat, felismerni az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. Az egészség érték lesz, és elutasítják a számukra káros tevékenységeket. Iskolánk pedagógusai felkészítik a tanulókat arra, hogy önálló felnőtt életükben képesek legyenek egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Az egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez segítjük, amelyek használatával saját egészségének megőrzésén túl biztonságosan tud tájékozódni a világban és értelmes döntéseket tud majd hozni a saját életében.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto