Ágostonné Farkas Mária

TANÍTÓ, GYÓGYPEDAGÓGUSLOGOPÉDUS, NEVELÉSTUDOMÁNYI BÖLCSÉSZ, INTÉZMÉNYVEZETŐ
Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola

Gyomaendrőd
TANÍTVÁNYAINK A TÁRSADALOMBAN TAPASZTALHATÓ VÁLTOZÁSOK VISSZATÜKRÖZŐI

Bemutatkozás

Szüleim pedagógusok voltak, édesapám testnevelő tanár, édesanyám tanító. Testvéreim mindketten edzők, egyikük szintén tanár, mondhatni családi hagyomány nálunk a pedagóguspályán való elhelyezkedés. Szinte észrevétlenül sodródtam e hivatás felé, kisdiákként résztvevője voltam a szüleim által szervezett nyári táboroknak, foglalkozásoknak, gimnazistaként viszont már magam is segítettem édesanyámnak játék- és sportprogramok vezetésében, táncos, dalos játékok tanításában.

1991 óta dolgozom jelenlegi iskolámban, pályámat osztálytanítóként kezdtem. Később, szembesülve azzal a jelenséggel, hogy egyre nagyobb arányban jelennek meg az iskolában beszéd- és nyelvi elmaradást mutató, tanulási kudarcnak kitett gyermekek, újabb diplomát szereztem, s gyógypedagógusként segítettem a kollégák munkáját, a tanulók előrehaladását. Nemritkán a szülőknek is szükségük volt útmutatásra, támogatásra gyermekük boldogulása érdekében.

Mivel a pedagógus teljes személyiségével nevel, vallom, hogy egy tanítónak széles látókörű, hiteles embernek, nyitottnak és egy kicsit mindenben jártasnak kell lennie ahhoz, hogy tanítványai pozitív, követendő mintát lássanak benne.

Varázslatos, magával ragadó az a pillanat, amikor egy-egy növendék szemében felcsillan a felismerés, a megértés, a „meg tudom csinálni” öröme, mert én magyaráztam el, én tanítottam meg neki valamit. Lehetőség és egyben felelősség, hogy én irányítom a gyermek figyelmét az őt körülvevő világ csodái felé, az általam közvetített értékrend alapján alakul világlátása, attitűdje, jelleme, személyisége.

Tanítványaink a társadalomban tapasztalható változások visszatükrözői, ők azok, akiket gyakran kontroll nélkül érnek a médiából, a szűkebb és tágabb környezetükből érkező negatív és pozitív irányú ingerek, információk. Nekünk, pedagógusoknak, az iskolának az a feladatunk, hogy felelősen gondolkodó, tudatos döntéseket hozó fiatalokat képezzünk, minden gyermekhez megtaláljuk azt az utat és azt a technikát, amellyel a negatív hatásokat képesek vagyunk megelőzni, kompenzálni. A Gyomaendrődi Kis Bálint Iskolában olyan szemléletmódot, attitűdöt, értékrendet közvetítünk, amely a jövő szempontjából döntő jelentőségű. A fenntarthatóságra nevelés és az egészségnevelés elemei integráltan jelennek meg pedagógiai programunkban, mindennapjainkban, tanórákon, táborozások és kirándulások alkalmával. Minden évben összehangoljuk az iskola egészségnevelési programját, a Diákönkormányzat terveit és a környezeti nevelés szempontjait, valamint a Diáksport Egyesület által szervezett sporteseményeket.

Az egészséget velünk született természetes adottságnak tekintjük mindaddig, amíg nem szembesülünk valamilyen betegséggel, rendellenességgel, amelynek következtében rosszul érezzük magunkat a bőrünkben. Ilyenkor mindent megteszünk, hogy szervezetünk visszanyerje egyensúlyát, újból egészségesek legyünk. Az egészségnevelés célja, hogy minél hamarabb kialakuljon a gyermekekben az egészséges életmód iránti igény. Mert fontos, hogy felfedezzék a mozgás örömét, megismerjék a környezettudatos szemlélet jelentőségét, az egészséges táplálkozás és étrend jótékony hatását, és felhasználható tudást szerezzenek a betegségek és a káros szenvedélyek megelőzésének lehetőségeiről. Ezeknek az ismereteknek, készségeknek, képességeknek a birtokában válhatnak kiegyensúlyozott, boldog, egészséges felnőttekké.

MAGYAR MOZGÁSKOTTA

komplex mozgás- és személyiség- fejlesztő program a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában

„A Mozgáskotta olyan gyermekek számára is örömteli élményt nyújt, akik a teljesítményközpontú, hagyományos mozgásoktatásban kevésbé jeleskednek, esetleg elfordulnak attól. A Magyar Mozgáskotta komplex eszköz és módszer, amellyel a motorikus képességeken túl a gyermekek azon képességeit is fejleszthetjük, amelyek meghatározzák sikeres iskolakezdését, eredményes előrehaladását.”

Cél

Élményközpontú komplex mozgás- és személyiségfejlesztés.

CÉLCSOPORT: általános iskolás diákok

Több mint húsz évvel ezelőtt a szegedi Tiszaparti Óvodában dr. Harsányi Géza gyermekpulmonológus főorvos és csapata krónikus légúti beteg gyermekek számára megalakította az ország első sportterápiás szakóvodáját. A példaértékű innovációs munka egyik legsikeresebb eleme a Magyar Gábor testnevelő, pszichológus által kifejlesztett Magyar Mozgáskotta Módszer, amely alapötletét tekintve rendkívül egyszerű.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola nevelői 2009. október 2-án találkoztak első alkalommal Magyar Gáborral, valamint az általa kifejlesztett komplex fejlesztő eszközkészlettel, módszerrel, személyiségfejlesztő programmal. Ekkor adott helyet először intézményünk annak a módszertani továbbképzésnek, amelyen nemcsak az iskola pedagógusai, hanem a város társintézményeinek óvónői és pedagógusai is részt vehettek. Azóta több alkalommal is lehetőséget adtunk intézményünkben a program megismerésére. Az iskola tanítói, fejlesztőpedagógusai, testnevelői ismerik, széles körben alkalmazzák az eszközöket, bemutató foglalkozások keretében megosztják tudásukat, felhalmozott tapasztalataikat az érdeklődő kollégákkal.

Az intenzív mozgás leginkább a kisgyermekkor időszakára jellemző. Nem nehéz belátni, hogy a mozgásfejlődés, a mozgásfejlesztés transzferhatással bír a tanítás-tanulás folyamatában. A gyermek mozgással tanulja meg uralni a testét, mozgás által fedezi fel a világot, azaz a kognitív képességek a mozgásfejlődésre épülnek. A mozgások teljes kontrollja kiemelt szerepet játszik a tanulás során.

A MAGYAR MOZGÁSKOTTA GYAKORLATA

A Mozgáskotta eszközkészlet elemei a gyermekek képzeletvilágához közel álló szimbólumokkal ellátott, szín- és formagazdag sporteszközök. A talajon vízszintesen vagy a tér minden irányában elhelyezhető négyzet alakú „kottalapokon”, marokzsákokon látható egyszerű jelek – állatok, lábjelek, számképek, geometriai formák, forgásjelek – vizuális segítséget nyújtanak a gyermekeknek a mozgás megtervezéséhez, a tudatos tevékenységszabályozáshoz. A szimbólumok jelentését konszenzusos alapon építjük ki. A nyuszik, mókusok, láblenyomatok stb. által kottaszerűen megjelenített, több-kevesebb mozgásos komponenst is tartalmazó összetett feladatok algoritmikus egymásra építésével, gyakorlásával, mint élvezetes játékok füzérével – nagyrészt implicit módon – fejlődik gyermekeink figyelme, önfegyelme, stabil ismereteket szereznek testükről, felfedezik a teret és az időt, a gondolat és az emlékezet hatalmát, a siker örömét, erősödik önbizalmuk is.

Az eszközkészlet segítségével megtervezett mozgásos feladatok részletekre bonthatók, egymásra építhetők, műveletek láncaként szabályrendszerbe szedhetők, a különböző nehézségi szintű gyakorlatsorok akár a kisiskolás korosztály, akár a felső tagozatos tanulók képességeihez, igényeihez igazíthatók.

A mozgásos feladatok a helyváltoztató mozgásokon kívül a szenzomotorium koordinációját is igénylik. A mozgásmintákhoz emlékek köthetők, amelyek segítik a tudatos tervezés, a szabálykövetés, a szociális együttlét normáinak a kialakítását. A mozgástanítás első szakaszában a képi információk mellett a verbális információk jelentésfeldolgozására is szükség van, hogy a mozgástervezés pontos legyen. A verbalizáció révén mélyebben rögzülnek a mozgásminták, javul az általánosítás szintje is. A második szakaszban a kódolási folyamatokkal, asszociációkkal a nyelvi-kognitív funkciók stimulálása történik. A változó jelekhez kapcsolódó változó mozgásformák vizuális támogatása a gondolati mozgásminták tudatos kialakításához vezet. Ennek következtében a tanuláshoz szükséges képességek folyamatosan bővülnek, fejlődnek, az érzékelés, észlelés differenciálódik, a téri tájékozódás, a vizuális és az akusztikus információk feldolgozása javul, s ezáltal a tanulási folyamatok erősödnek.

KREATIVITÁS

A foglalkozások során szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a „játékosok” a programot maguk is szívesen alakítják. Az eltelt nyolc esztendő alatt a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola nevelői megismerték, széles körben – testnevelésórákon, egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokon, sportversenyeken, játékos vetélkedőkön – alkalmazzák a Mozgáskotta eszközeit, a módszer elemeit. A Mozgáskotta Módszer olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusnak, amely a gyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi és értelmi képességeit. A módszer gyakorlatában a feladatok végzése közben szerepet kapnak az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, a gondolkodás és az emlékezet a célnak megfelelő fizikai terhelés mellett.

EREDMÉNYEK

A változatosan megtervezett játékos mozgásformák, a közös mozgástevékenységek megteremtik a lehetőségét annak, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson. Az átélt siker, a kompetenciaélmény motivációs bázist nyújthat a további mozgásfejlődéshez/mozgásfejlesztéshez, és katalizátora lehet a sportolás iránti igény kialakulásának.

A kollégák számára a módszer segítséget nyújt az olvasás-írás előkészítéséhez, a szám- és mennyiségfogalom kialakításához, matematikai műveletek gyakorlásához, idegen nyelv tanításához, a ritmusérzék, a beszéd- és nyelvi képességek fejlesztéséhez.

A különféle gyakorlási lehetőségek, foglalkozások tervezése, szervezése, vezetése rugalmasságot, kreativitást feltételez mind a tanítványok, mind a pedagógusok részéről. Előnynek tekintjük, hogy az eszközkészlet összeilleszthető, jól kombinálható más sport- és fejlesztő eszközökkel, hatékonyan alkalmazható akár egyéni fejlesztés során, akár heterogén, akár homogén összetételű tanulócsoportokban is. A mindennapos testnevelés megszervezésében is alternatívát jelenthet a módszer, hiszen elég csupán az osztálytermet átrendezni – így az eszköz alkalmazásával a mozgás és a sport percei a nap meghatározó élményévé válhatnak.

A szülők hálásak, hogy az iskolán belül, akár a tanítási órákon, akár egyéni fejlesztő foglalkozásokon ingyenesen elérhető a gyermekük életkori sajátosságaihoz, egyéni tempójához, igényeihez illeszkedő, hatékony, a kognitív és kommunikációs képességeket, a mozgástervezést és mozgáskoordinációt fejlesztő módszer.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto